Čo by mal vedieť budúci prvák?


Milí rodičia budúcich prvákov, Vaše dieťa už v tomto roku pripravujete na nástup do školských lavíc. Zaoberáte sa otázkami, či je dostatočne zrelé a pripravené po všetkých stránkach. Prinášame Vám stručný prehľad toho, čo by mal budúci prvák vedieť..

Reč, slovná zásoba, vyjadrovanie a sluchové vnímanie
• Reč by mala byť zrozumiteľná, výslovnosť správna, dieťa hovorí gramaticky správne
• Keď rozpráva, správne používa prítomný, minulý, budúci čas; správne používa
predložkové väzby.
• Vie sám súvisle porozprávať o svojich zážitkoch, vie prerozprávať krátky príbeh,
ktorý mu prečítate.
• Vie vyčleniť prvú a poslednú hlásku v slove, povedať – vytlieskať slovo po slabikách,
povedať slová začínajúce na rovnakú hlásku.
• Ovláda krátke básničky, pesničky.

Vedomostná úroveň
• Vie povedať ako sa volá, kde býva, koľko má rokov.
• Vie pomenovať a rozpoznať farby, základné geometrické tvary, rozlišuje plošné a
priestorové.
• Vymenuje dni v týždni, rozlišuje ročné obdobia.
• Rozpoznáva podobnosti a odlišnosti, chápe príčinu a dôsledok.
• Vie narábať s číslami do 10, má osvojené predmatematické predstavy (rozumie
pojmom prvý, posledný, väčší, menší, veľa, málo, viac, menej, rovnako…).
• Správne rozpoznáva pravú a ľavú stranu.

Kresba, motorika:
• Má správny úchop ceruzky tromi prstami (palec, ukazovák, prostredník).
• V kresbe postavy nechýbajú podstatné časti tela, končatiny tvoria dve línie, venuje sa
aj jednotlivým detailom (gombíky, mihalnice..)
• Dokáže obkresliť jednoduché tvary a približne nakresliť geometrické tvary.
• Dokáže odkresliť písané písmo podľa vzoru (napíšte dieťaťu veľkú písanú predlohu
napr. Eva ide, sledujte, či píše zľava doprava, či neodkresľuje zrkadlovo, či približne
dodržuje rovnakú veľkosť písma a riadok).
• Zvláda prácu s nožničkami.
• Zvláda samostatne obliekanie, vyzliekanie, hygienu po toalete.

Sociálna, emocionálna a pracovná pripravenosť
• Dieťa sa do školy teší.
• Má primerané pracovné tempo, dokáže sa podriadiť rytmu vyučovacích hodín.
• Dieťa vie odlíšiť hru od povinnosti – úlohy sa snaží splniť, dokáže byť v plnení úloh
vytrvalé.
• Dokáže sa sústrediť na úlohu, aj keď sa objavia prekážky. Na plnenie konkrétnej
zadanej úlohy sa dokáže sústrediť minimálne 10 minút.
• Dokáže prijať autoritu učiteľa, má ochotu s ním spolupracovať, rešpektovať pravidlá.
• Je schopné začleniť sa do kolektívu a spolupracovať s rovesníkmi.
• Dieťa je schopné, odlúčiť sa na niekoľko hodín od rodičov.
• Vie sa ovládať, je citovo stabilné, je schopné prijať neúspech.
• Má z domova zažité plnenie jednoduchých povinností.
• Je schopné odložiť bezprostredné splnenie svojich želaní.

DESATORO PREDŠKOLÁKA
1. MYSLENIE – už viem počítať na prstoch
-porovnávam predmety podľa počtu, tvaru a veľkosti
-viem sa orientovať
-viem riešiť jednoduché hádanky a úlohy
2. JAZYK A REČ -už viem správne vyslovovať hlásky
-rozumiem väčšine slov a viem sa rozprávať
3. PAMÄŤ -viem si zapamätať to, čo som videl a počul, viem o tom rozprávať
-pamätám si riekanky a piesne
-dokážem sa sústrediť na úlohy a dokončiť ich
4. VNÍMANIE -viem rozoznať farby, veľkosť a tvary predmetov
-viem deliť slová na časti
-poznám dopravné značky
-viem reagovať na zvukové a svetelné signály
5. POHYB -už viem hádzať a chytať loptu, behať a skákať
-viem sa obliecť a uložiť si hračky
-viem správne stolovať, používať vreckovku a toaletu
6. ZNALOSTI -už sa viem orientovať vo svojom okolí
-poznám veľa vecí, osôb rastlín a zvierat
-viem veľa o svojom meste, krajine, planéte a vesmíre
7. SAMOSTATNOSŤ -už viem byť bez rodičov
-dodržujem dohodnuté pravidlá
-viem povedať, čo si myslím
8. TVORIVOSŤ -poznám hádanky, riekanky a piesne
-zúčastňujem sa na rôznych akciách a viem povedať, čo ma
zaujalo
9. MANIPULÁCIA -už viem pracovať so stavebnicami, kresliť, strihať a maľovať
-viem správne držať ceruzku
-poznám základné geometrické tvary
-viem kde je vpravo a vľavo
10. PRAVID -už sa viem pozdraviť, poďakovať a ospravedlniť sa
-dokážem sa dohodnúť s kamarátom

-viem sa podeliť o hračky