Čo treba vedieť a na čo sa pripraviť v úvode školského roka 2023/24


Milí rodičia, blíži sa 4.september 2023, prvý deň nového školského roka 2023/2024.
Prinášame vám stručný prehľad a pokyny, 
čo je potrebné vedieť a na čo sa pripraviť:

 • Prevádzka Materskej školy Slovenská Ľupča začína o 6:15 hod.
 • Deti je možné ráno priviesť najneskôr do 8:00 hod. v sprievode zákonného zástupcu. Budova MŠ sa zamyká o 8:00 hod. a popoludní sa odomyká o 14:30 hod. Prosíme o dodržiavanie určeného času, pavilóny sa musia zamykať kvôli bezpečnosti. 
 • Neprítomnosť dieťaťa (a príčinu neprítomnosti, t.j. choroba, iné) je rodič povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu, najneskôr v daný deň v čase od 7:00 hod. do 8:00 hod. na tel. čísle 048/41 962 26
 • Rodič môže ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich dní musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. 
 • Je zakázané nechávať v skrinkách jedlo, pitie a sladkosti (ani v ruksaku alebo vo vreckách vetrovky, z dôvodu alergickej reakcie a možného ohrozenia života, ak sa dieťa podelí s kamarátom, ktorý má alergiu). Taktiež nenosiť do MŠ ostré, drobné a inak nebezpečné predmety, lieky a kozmetické prípravky.
 • Rodič rešpektuje, že hračky a iný materiál z domáceho prostredia sa do materskej školy nenosí.
 • Pred nastúpom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky ( ani na spanie ), cumeľ a malo byť ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára.
 • Na vchodových dverách do budovy ďalej nájdete vyvesené zoznamy detí jednotlivých tried. Nájdete si to svoje a pokračujete do šatne príslušnej triedy.
 • V šatni nájdete skrinku s menom a značkou vášho dieťaťa, kam mu uložte potrebné veci označené jeho menom :

Prezuvky- papučky (nie šľapky, crocsy a pod.) 
Pyžamko- označené menom dieťaťa
Náhradné oblečenie

1 balenie 
(4 ks toaletný papier)

1 balenie (10 ks hygienické vreckovky)
1 ks tekuté mydlo 
(s dávkovačom)

Dievčatá i hrebeň (označený menom)
Zubnú kefku a pastu (malé deti od 2. polroka) 

 • Po prevzatí vášho dieťaťa do triedy vás pani učiteľka požiada vypísať/odovzdať potrebné dokumenty. Jedná sa o:

Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti – vydané MŠVVaŠ, ktorým vyhlasujete, že dieťa je zdravé a nevykazuje príznaky ochorenia. Toto vyhlásenie budete vypĺňať pri každom nástupe do MŠ, ktoré bude nasledovať po piatich dňoch neprítomnosti dieťaťa v MŠ (všetky deti)
Súhlas dotknutej osoby – v ktorom v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí na webovom sídle školy a v Ľupčianskych zvestiach (len novoprijaté deti).
Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa – kam uvediete mená a údaje osôb, ktoré oprávňujete na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ. Môže sa jednať aj o staršieho súrodenca, ktorý dovŕšil vek 10 rokov (len novoprijaté deti a deti, u ktorých nastala zmena).
Čestné vyhlásenie pre zber údajov – ktorým súhlasíte so započítaním vášho dieťaťa do zberu údajov Materskej škole Slovenská Ľupča (všetky deti)

 • Na vypísanie uvedených dokumentov vás chceme poprosiť priniesť si vlastné pero, príp. ich priniesť už vypísané z domu.
 • Prosíme nezdržiavať sa v šatni, budove a areáli MŠ, dlhšie ako je nutné.
 • Dieťatko si môžete z MŠ vyzdvihnúť v čase od 14:30 do 16:30 hod. Zazvoňte prosím na zvonček v šatni, aby sme o vás vedeli:)
 • Do 10.septembra 2023 je potrebné uhradiť rodičovský príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy vo výške 20,00 € za mesiace september + október, t.j. vo výške 40,00 € na číslo účtu:

IBAN: SK67 0200 000 000 1671 5474 58
Konštantný symbol: 3558
Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa

 • Od rodičovského príspevku sú oslobodené deti, ktoré na budúci rok pôjdu do základnej školy a deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania!
 • Poplatok za stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje na číslo účtu školskej jedálne. Celkovú výšku tohto poplatku za mesiace september + október vám vystaví vedúca školskej jedálne v priebehu prvých dní školského roku. 
 • Poplatok do triedneho fondu (učebné pomôcky, pranie posteľnej bielizne, Mikulášsky balíček a i.) za I. polrok v celkovej sume 20 € je potrebné uhradiť najneskôr do 31. októbra 2023 na číslo účtu:

IBAN: SK57 0200 000 000 1657 4142 53
Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa
(neskôr za II. polrok v sume 20 € do konca februára 2024)

 • Povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa je uhrádzanie poplatkov v správnej výške a do stanoveného termínu.
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na svoju pani učiteľku.