História

Prevádzka v materskej škole na ulici Oslobodenia č.2 sa začala 1. decembra 1989. Táto budova bola postavená za pomoci rodičov v akcii „Z“. Nová materská škola bola štvortriedna a prvý rok v nej bolo umiestnených 96 detí. Riaditeľkou školy bola pani učiteľka Elena Zimová, ďalšie učiteľky – Soňa Tončíková, Alena Kizeková, Zuzana Sedliaková, Eva Čunderlíková, Alica Oravcová, Oľga Dávidová a Klára Slabeciusová sa striedali v dvojzmennej prevádzke. Kuchárkami boli v tom čase Iveta Janošková, Milka Chovancová a Anna Svrčková, školníčkami Viera Luptáková a Mária Hiadlovská.

Po „nežnej“ revolúcii sa dňa 15. 01. 1990 uskutočnili voľby na funkciu riaditeľky. Vo voľbách dostala najviac hlasov Elena Zimová, ktorá bola zvolená na volebné obdobie do 31. 08. 1991. V nasledujúcich voľbách sa stala riaditeľkou MŠ Oľga Dávidová.

V školskom roku 1994/95 bola prevádzka materskej školy zredukovaná na tri triedy z dôvodu zníženia počtu dochádzajúcich detí do MŠ. Jedna prázdna trieda sa prebudovala na jedáleň a slúžila stravníkom z neďalekej základnej školy, ktorí sa sem chodili pravidelne stravovať. V materskej škole sa začalo variť aj pre deti zo základnej školy. V šk. roku 1995/96 však bol počet detí dostatočný na prevádzku všetkých štyroch tried, jedáleň pre deti zo ZŠ bola zrušená a strava sa im začala dovážať denne do ZŠ.

Od 1. septembra 2002 je materská škola Slovenská Ľupča samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a na základe zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

V roku 2019 oslávila naša škola 30.výročie svojho založenia:)