Jedálny lístok

NEPRÍTOMNOSŤ dieťaťa (a príčinu neprítomnosti, t.j. choroba, iné)
ako aj neskorší príchod do MŠ (návšteva zubára, logopéda a i.)

je rodič povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu,
najneskôr v daný deň v čase od 7:00 do 8:00 hod.
na tel. čísle 048/41 962 26

Vedúca ŠJ:  Janka Turiaková
Hl. kuchárka: Katarína Ertlová