Súčasnosť

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. V našom školskom vzdelávacom programe s názvom „Ako sa meníme“ sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania v 10-tich tematických blokoch.
Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.
Naša materská škola má právnu subjektivitu od 1. 9. 2002,
zriaďovateľom je obec Slovenská Ľupča.
MŠ je v typizovanej budove pavilónového usporiadania. Má dva pavilóny so 4 triedami a jednou hospodárskou budovou. Z dôvodu veľkého záujmu o MŠ bola zo spálne vytvorená piata trieda a v šk. roku 2021/2022z ďalšej spálne aj šiesta trieda.
V I. pavilóne na prízemí je jedna trieda a miestnosť na dopravné prostriedky pre deti. Na prvom poschodí je druhá trieda s príslušenstvom, miestnosť pre prevádzkových pracovníkov.
V II. pavilóne je tretia a štvrtá trieda na prízemí a práčovňa, na poschodí je piata a šiesta trieda, miestnosť pre prevádzkového pracovníka.
Triedy v I. pavilóne majú vlastnú herňu a spálňu, výdajňu jedál, šatňu, umyváreň a sociálne zariadenia. Triedy v II. pavilóne na prízemí i na poschodí majú herňu, ktorá zároveň slúži i ako spálňa, majú spoločnú umyváreň, soc. zariadenia a šatňu.
V hospodárskej budove je riaditeľňa, kancelária vedúcej/ho školskej jedálne, kuchyňa s príslušenstvom, skladmi na potraviny, zeleninu.
Priestorové podmienky školy sú na dobrej úrovni, interiér je vymaľovaný, esteticky upravený a výzdoba sa pravidelne mení podľa ročných období, aby bolo pre deti vytvorené obohacujúce prostredie.
Školský dvor je priestranný a delí sa na dve časti – na predný a zadný dvor.
V prednej časti areálu sa nachádza drevený domček so šmykľavkami, železný domček s lavičkami a drevený vláčik na zatrávnenej ploche. Na prednom dvore sa nachádza aj vyasfaltovaná plocha, ktorá slúži na jazdenie detí na zakúpených dopravných prostriedkoch.
V zadnej zatrávnenej časti areálu sa nachádzajú preliezačky, veľké a malé pieskovisko, šmykľavky, futbalové bránky, altánok s lavičkami a drevenými zvieratkami.
Veľký areál školského dvora poskytuje deťom dostatok priestoru na aktívnu činnosť počas pobytu vonku.