Personálne zabezpečenie

Pedagogickí zamestnanci

1.   Mgr. Anna Sojaková riaditeľka materskej školy
2.   Andrea Bullová učiteľka
3.   Eva Čunderlíková učiteľka
4.   Jaroslava Dendišová učiteľka
5.   Nikola Ertlová učiteľka
6.   Bc. Jana Hoffmannová učiteľka
7. Mgr. Ivana Kubíková učiteľka
8. Mgr. Andrea Maslíková učiteľka
9. Mariana Mitterpachová učiteľka
10. Patrícia Šopoňová učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci

1. Janka Turiaková Vedúca školskej jedálne
2. Katarína Ertlová hlavná kuchárka
3. Ivana Valentová kuchárka
4. Eva Patrášová pracovník v prevádzke
5. Adriana Gregušová školníčka
6. Anna Debnárová upratovačka