Pokyny 2020

Pokyny upravujúce podmienky prevádzky Materskej školy Slovenská Ľupča
na obdobie do konca školského roka 2020/2021

Materská škola Slovenská Ľupča je v prevádzke so súhlasom zriaďovateľa v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hodiny.

Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 18. augusta 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a upravuje platný Školský poriadok materskej školy v súlade s manuálom odporúčaní a to v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID-19.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom.

Zákonný zástupca

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy:

 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Predkladá Dotazník a vyhlásenie pred začiatkom školského roka 2020/2021 z dôvodu monitorovania zdravia dieťaťa v súvislosti so začiatkom šk.roka v čase trvania pandémie.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Rešpektuje, že hračky a iný materiál z domáceho prostredia sa do materskej školy nenosí.
 • Rodič zabezpečí náhradné rúško pre dieťa v skrinke.

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania:

 • V závislosti od počasia budú aktivity realizované najmä v exteriéri.
 • Zvýšená pozornosť sa venuje rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov.
 • Počas trvania aktuálnych opatrení ÚVZ SR a pokynov RÚVZ Materská škola neorganizuje žiadne spoločné akcie.

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.
 • Pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovnovzdelávacieho procesu.
 • Zabezpečí dezinfekčný prostriedok pri vstupe do budovy
 • V triedach je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3xdenne apodľa potreby
 • Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Škola vyčlení osobitný priestor pre prípadné umiestenie dieťaťa s príznakmi choroby.
 • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia Dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné Vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Pri podozrení na Covid – 19:

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID- 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je umiestnené do samostatnej miestnosti a je následne kontaktovaný zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.
 • Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 • V prípade potvrdenia ochorenia Materská škola postupuje v zmysle usmernenia jednotlivých fáz a miestne príslušného RÚVZ.