Zápis detí do MŠ

PODMIENKY prijímania detí do MŠ:

V prvom poradí: deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
V druhom poradí: deti staršie ako tri roky
V ďalšom poradí: deti mladšie ako tri roky budú prijímané podľa dátumu narodenia v poradí od najstarších po najmladšie pokiaľ bude voľná kapacita MŠ.
Podmienkou prijatia všetkých detí sú osvojené základné hygienické návyky.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY SLOVENSKÁ ĽUPČA
na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v dňoch

od 11.5.2020. do 12.5.2020

Vyplnenú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast rodič s dieťaťom doručí
v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. riaditeľke MŠ Slovenská Ľupča.

Stiahnuť: ŽIADOST O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Naša materská škola ponúka:

  1. plavecký a lyžiarsky výcvik
  2. hypoterapia – jazda na poníkoch
  3. zimná a letná olympiáda
  4. anglický jazyk
  5. logopedická a psychologická depistáž
  6. tvorivé dielne pre deti a rodičov
  7. organizovanie a zapájanie detí do súťaží: spevácke, recitačné, výtvarné a športové
  8. realizovanie aktivít s regionálnou tematikou a v projekte Zdravá škola
  9. divadlá a besedy pre deti
  10. dopravné ihrisko v areáli MŠ s dopravnými prostriedkami