Rada školy

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy,  pri ktorej je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy zriadená pri Materskej škole Slovenská Ľupča je zložená zo 7 členov:

3 zástupcov z rodičov detí MŠ:
Mgr. Tatiana Šagátová
Katarína Romanová
Ing. Ján Uhrík

2 zástupcov z pedagogických zamestnancov MŠ:

Mariana Mitterpachová
Bc. Marianna Rojíková

1 zástupca nepedagogických zamestnancov MŠ:
Janka Turiaková- vedúca školskej jedálne

1 delegovaný zástupca zriaďovateľa:
Mgr. Vladimír Homola