Školský poriadok

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle:

 • Zákona  NR SR č. 245/2008  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole (túto vyhlášku mení a dopĺňa ju vyhláška MŠ SR č. 308/2009)
 • Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ( zmeny v tomto zákone zaviedol zákon č.345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe )
 • Zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami zriaďovateľa materskej školy obce Slovenská Ľupča
 • Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 • Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov Materskej školy Slovenská Ľupča, ulica Oslobodenia 2
 • Dohovoru o právach dieťaťa
 • Deklarácie práv dieťaťa
  Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy Slovenská Ľupča, ul. Oslobodenia 2, 976 13 Slovenská Ľupča v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“).