Školský vzdelávací program

Názov vzdelávacieho programu: AKO SA MENÍME
Názov nášho školského vzdelávacieho evokuje myšlienku, že dieťa po absolvovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v našej materskej škole prejde zmenami po stránke psychickej i fyzickej. Dieťa sa rozvíja celostne v oblasti kognitívnej, sociálno – emocionálnej a perceptuálno – motorickej.

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Naša materská škola si vymedzuje tieto ciele a poslania:

* napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi
* rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine
* uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na prostredie materskej školy
* pripraviť deti na vstup do základnej školy po všetkých stránkach – zámerne celostne rozvíjať osobnosť detí
* rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí
* pristupovať k deťom individuálne, podporovať osobnosť a záujmy každého dieťaťa
* akceptovať dieťa ako aktívny subjekt svojho rozvoja
* podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, motivovať formou hry deti k činnosti
* rozvíjať pohybovú a telesnú zdatnosť a športové schopnosti detí
* rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí
* viesť dieťa k primeranej starostlivosti o svoje zdravie
* rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom
* vedieť sa zapájať do kolektívu, hier, utvárať a rešpektovať pravidlá

OBSAHOVÝ BLOK TÉMA TÝŽDŇA
VITAJ
V ŠKÔLKE
Vitaj v škôlke
Moja trieda
Poklady okolo nás
Teta, ujo, čo robíš?
Doprava na ihrisku
ČARO
A KRÁSY
JESENE
Čarovná jeseň
Jeseň v záhrade
Prechádzka lesom
Lesné zvieratá
ŽIJEME
ZDRAVO
Tajomstvá nášho tela
Zmyslami spoznávam svet
Tajomstvá našich pocitov
Chránim svoje zdravie
ZIMNÉ
KRÁĽOVSTVO
Vitaj Mikuláš
Vôňa Vianoc
Zázračný čas
Zima, zima, detičky
Zimné športy-olympiáda
SVET
ZÁHAD
Čarovné vrecúško
Päť prštekov na ruke
Malí výskumníci
Malí umelci
Svet hudby a zábavy
Vesmír očami detí
Z TEJTO KNIŽKY
DETIČKY
V krajine rozprávok
V krajine kníh
PRÍRODA
SA ZOBUDILA
Domáce zvieratá
Vítanie jari
Čo nájdeme v záhrade
Veľká noc
Na gazdovskom dvore
SVET
OKOLO NÁS
Deň Zeme
Vodníkove kráľovstvo
ŽIVOT
OKOLO
NÁS 
Cestujeme svetom
Srdce dokorán
Zabudnuté remeslá
Cestujeme rodnou krajinou
HURÁ, HURÁ
SLNKO
VOLÁ!
Deti sveta
Exotické zvieratá
Čo nájdeme na lúke
Leto volá – športujme!

Rozšírenie obsahu výchovy a vzdelávania nad rámec štátneho vzdelávacieho programu je v školskom vzdelávacom programe zadefinovaný v obsahovom celku NADŠTANDARD s názvom:

Rýchlejšie, vyššie, silnejšie – čestne a v priateľstve!

Obsah nadštandardu sa zameriava na zdokonalenie pohybových zručností u detí a na podporu detí k aktívnemu športovaniu a pohybu. Deti sa oboznamujú so základmi kolektívnych športov a jednotlivými športovými disciplínami. Súčasťou je aj získanie základných vedomostí o olympiáde, jej význame pre ľudstvo, o olympijskom odkaze, ako aj uplatňovanie fair play v športe, hre i osobnom živote.