Zápis detí do MŠ 2023/24


Riaditeľka MŠ Slovenská Ľupča oznamuje rodičom, že
v dňoch od 02. 05. 2023 do 04. 05. 2023
sa bude konať zápis do MŠ na školský rok 2023/2024.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy (nie „preložením“ ani „preradením“ z inej materskej školy) spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť o prijatie musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.  

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka materskej školy do 30. júna 2023.

Spôsob podávania žiadostí v stanovenom termíne:

 • osobne v riaditeľni materskej školy v dňoch 2.-4. mája 2023 v čase od 10:30 do 12:30 hod.
 • vhodením do poštovej schránky MŠ v čase prevádzky (od 6:15 do 16:30 hod.)
 • e-mailom: Vyplnené a podpísané tlačivá Žiadosť o prijatie do MŠ a Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

Podľa §59 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sú stanovené nasledovné podmienky prijímania detí do MŠ:

 1. deti 5 – 6 ročné, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné s trvalým pobytom v obci 
 2. deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
 3. deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 4. súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje danú MŠ
 5. deti, ktoré k začiatku školského roku (t.j. do 31.8.2023) dovŕšia vek tri roky budú prijímané od najstaršieho, v prípade zvýšeného záujmu budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v obci
 6. v prípade voľnej kapacity možno výnimočne prijať dieťa mladšie ako tri roky, aj to len v prípade, ak sú na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Deti budú prijímané v poradí od najstaršieho, v prípade zvýšeného záujmu budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v obci

* Podmienkou prijatia všetkých detí sú osvojené základné hygienické návyky (dieťa bez plienky s osvojeným návykom chodenia na wc, samostatné umývanie rúk, fúkanie do vreckovky) a sebaobslužné činnosti (samostatne je lyžicou, pije z pohára, prezlieka a prezúva sa s pomocou)

STIAHNUŤ:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast 

Písomné vyhlásenie

 


Naša materská škola ponúka:

 1. plavecký a lyžiarsky výcvik
 2. hipoterapia – jazda na poníkoch
 3. zimná a letná olympiáda
 4. anglický jazyk
 5. logopedická a psychologická depistáž
 6. tvorivé dielne pre deti a rodičov
 7. organizovanie a zapájanie detí do súťaží: spevácke, recitačné, výtvarné a športové
 8. realizovanie aktivít s regionálnou tematikou a v projekte Zdravá škola
 9. divadlá a besedy pre deti
 10. dopravné ihrisko v areáli MŠ s dopravnými prostriedkami

Prečítajte si tiež: POPLATKY