Zápis detí do MŠ


Riaditeľka MŠ Slovenská Ľupča oznamuje rodičom, že
v dňoch od 03. 05. 2021 do 05. 05. 2021
sa bude konať zápis do MŠ na školský rok 2021/2022.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy (nie „preložením“ ani „preradením“ z inej materskej školy) spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť o prijatie musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa.

S účinnosťou od 01.09.2021 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole
povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu vek 5 rokov do 31. 08. 2021.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Spôsob podávania žiadostí v stanovenom termíne:

 • poštou alebo kuriérom na adresu MŠ,
 • vhodením do poštovej schránky MŠ v čase prevádzky MŠ (od 6:30 do 16:30 hod.)
 • e-mailom: Vyplnené a podpísané tlačivá Žiadosť o prijatie do MŠ a Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 • v nevyhnutných prípadoch osobne v riaditeľni materskej školy v dňoch 3.-4.-5. mája 2021 v čase od 10:00 do 12:30 hod. (ak to bude dovoľovať mimoriadna situácia a nariadenia ÚVZ SR)

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

Podľa §59 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) boli po prerokovaní v pedagogickej rade stanovené kritériá prijímania do MŠ:

 1. deti 5 – 6 ročné, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a majú trvalý pobyt v obci
 2. deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
 3. deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 4. deti, ktoré k začiatku školského roku (t.j. do 31.8.2021) dovŕšia vek tri roky, budú prijímané od najstaršieho (v prípade zvýšeného záujmu budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v obci)
 5. súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje danú MŠ
 6. v prípade voľnej kapacity možno výnimočne prijať dieťa mladšie ako tri roky, aj to len v prípade, ak sú na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Deti budú prijímané v poradí od najstaršieho (v prípade zvýšeného záujmu budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v obci)

* Deti, ktoré k začiatku školského roku (t.j. do 31.8.2021) ešte nedovŕšia vek tri roky, nesmú byť uprednostnené pred prijatím starších detí, nakoľko sa jedná o dieťa od dvoch rokov.

* Podmienkou prijatia všetkých detí sú osvojené základné hygienické návyky (dieťa bez plienky s osvojeným návykom chodenia na wc, samostatné umývanie rúk, fúkanie do vreckovky) a sebaobslužné činnosti (samostatne je lyžicou, pije z pohára, prezlieka a prezúva sa s pomocou)

STIAHNUŤ:

Žiadosť o prijatie do MŠ – vyplňovací formulár
alebo
Žiadosť o prijatie do MŠ – na ručné vypísanie

Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast 


Naša materská škola ponúka:

 1. plavecký a lyžiarsky výcvik
 2. hipoterapia – jazda na poníkoch
 3. zimná a letná olympiáda
 4. anglický jazyk
 5. logopedická a psychologická depistáž
 6. tvorivé dielne pre deti a rodičov
 7. organizovanie a zapájanie detí do súťaží: spevácke, recitačné, výtvarné a športové
 8. realizovanie aktivít s regionálnou tematikou a v projekte Zdravá škola
 9. divadlá a besedy pre deti
 10. dopravné ihrisko v areáli MŠ s dopravnými prostriedkami

Prečítajte si tiež: POPLATKY