Zápis detí do MŠ 2024/2025

Zápis do materskej školy  Slovenská Ľupča na školský rok 2024/2025 sa bude konať
v dňoch 02.05.2024, 03.05.2024 a 06.05.2024

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy  spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť o prijatie musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka materskej školy do 30. júna 2024.

Spôsob podávania žiadostí v stanovenom termíne:

 • osobne v riaditeľni materskej školy v dňoch 2.,3. a 6. mája 2024 v čase od 10:00 do 12:30 hod. s možnosťou vidieť priestory MŠ a pohrať sa medzi deťmi
 • poštou na adresu MŠ alebo vhodením do poštovej schránky v čase prevádzky (od 6:15 do 16:30 hod.)
 • e-mailom: mslupca@gmail.com  vyplnené a podpísané tlačivá Žiadosť o prijatie do MŠ a Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

Podľa §59 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Na  predprimárne vzdelávanie sa prednostne budú prijímať:

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné s trvalým pobytom v obci 
 • deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
 • deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 Ďalšie podmienky prijímania:

 • ostatné deti v závislosti od vekukapacity materskej školy
 • súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje materskú školu
 • v prípade zvýšeného záujmu budú uprednostnené deti s trvalým pobytomobci
 • podmienkou prijatia všetkých detí sú osvojené základné hygienické návyky (dieťa bez plienky s osvojeným návykom chodenia na wc, samostatné umývanie rúk, fúkanie do vreckovky) a sebaobslužné činnosti (samostatne je lyžicou, pije z pohára, prezlieka a prezúva sa s pomocou)
 • dieťa mladšie ako tri roky (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. príslušného roka) možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.

 

STIAHNUŤ:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast 

Písomné vyhlásenie

 

Naša materská škola ponúka:

 • plavecký a lyžiarsky výcvik
 • hipoterapia – jazda na poníkoch
 • zimná a letná olympiáda
 • anglický jazyk
 • logopedická a psychologická depistáž
 • tvorivé dielne pre deti a rodičov
 • organizovanie a zapájanie detí do súťaží: spevácke, recitačné, výtvarné a športové
 • realizovanie aktivít s regionálnou tematikou a v projekte Zdravá škola
 • divadlá a besedy pre deti
 • dopravné ihrisko v areáli MŠ s dopravnými prostriedkami