POPLATKY

Vážení rodičia,

Každý mesiac (do 10.dňa v mesiaci) sa uhrádza rodičovský príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy vo výške 16,00 € na číslo účtu:

IBAN: SK67 0200 000 000 1671 5474 58
Konštantný symbol: 3558
Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa

Od tohoto poplatku sú oslobodené deti,
ktoré na budúci rok pôjdu do základnej školy a deti,
ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku!

Tento poplatok uhrádza rodič vždy mesiac vopred! T.j. v prvý mesiac (t.j.september) rodič uhradí výšku poplatku x 2 (= 32,00 €), každý ďalší mesiac 16,00 € a v posledný mesiac školského vyučovania (t.j.jún) už neuhrádza.

***

Poplatok POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN:
Do 10.júna, na základe platného VZN obce Slovenská Ľupča,
sa platí výška poplatku 32,00 € a uhrádza ju LEN TEN RODIČ,
ktorý záväzne nahlási svoje dieťa
 na pobyt v MŠ počas mesiaca júl.

Poznámka: Spravidla v mesiaci august je prevádzka MŠ prerušená z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov MŠ, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov.
Z tohto dôvodu sa rodičovský príspevok za mesiac august neuhrádza.
***

Ďalej je potrebné uhradiť poplatok do triedneho fondu (učebné pomôcky, pranie posteľnej bielizne, Mikulášsky balíček a i.) v sume:

18,50 € za I.polrok – potrebné uhradiť do 31.októbra 2020
15,00 € za II.polrok – potrebné uhradiť do 28. februára 2021

na číslo účtu:
IBAN: SK57 0200 000 000 1657 4142 53

Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa

***

Poplatok za stravu sa uhrádza školskej jedálni, najneskôr do 25.dňa v mesiaci (ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa uhrádza strava, t.j. mesiac vopred)
na číslo účtu:

IBAN: SK20 0200 000 000 1638 7541 56
Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa,
príp. Variabilný symbol uvedený na vašom lístku k strave

Tento poplatok zahŕňa náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a režijné náklady, určené za každý stravovací deň, nasledovne:

***

POVINNOSŤOU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA JE UHRÁDZANIE POPLATKOV V SPRÁVNEJ VÝŠKE A DO STANOVENÉHO TERMÍNU.
Pokiaľ sa tak nedeje, postup je nasledovný:
1. slovné upozornenie
2. písomné upozornenie
3. vylúčenie dieťaťa z MŠ

Ďakujeme! 🙂