POPLATKY

Vážení rodičia,

Každý mesiac (do 10.dňa v mesiaci) sa uhrádza rodičovský príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy vo výške 20,00€ na číslo účtu:

IBAN: SK67 0200 0000 0016 7154 7458
Konštantný symbol: 3558
Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa

Od rodičovského príspevku sú oslobodené deti, ktoré na budúci rok pôjdu do základnej školy
a deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania!

Tento poplatok uhrádza rodič vždy mesiac vopred! T.j. v prvý mesiac (t.j.september) rodič uhradí výšku poplatku x 2 (= 40,00 €), každý ďalší mesiac 20,00 € a v posledný mesiac školského vyučovania (t.j.jún) už neuhrádza.

Poplatok POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN:

Do 10.júna  sa platí výška poplatku 20,00 € a uhrádza ju LEN TEN RODIČ, 

ktorý záväzne nahlási svoje dieťa na pobyt v MŠ počas mesiaca júl.

Poznámka: Spravidla v mesiaci august je prevádzka MŠ prerušená z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov MŠ, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov.
Z tohto dôvodu sa rodičovský príspevok za mesiac august neuhrádza.
***
Ďalej je potrebné uhradiť poplatok do triedneho fondu (učebné pomôcky, pranie posteľnej bielizne, Mikulášsky balíček a i.) v sume:

20 € za I.polrok – potrebné uhradiť do 31.októbra 2023
20 € za II.polrok – potrebné uhradiť do 28. februára 2024

na číslo účtu:
IBAN: SK57 0200 0000 0016 5741 4253
Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa

***

Poplatok za stravu sa uhrádza školskej jedálni, najneskôr do 25.dňa v mesiaci (ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa uhrádza strava, t.j. mesiac vopred)
na číslo účtu:

IBAN: SK20 0200 0000 0016 3875 4156
Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa,
príp. Variabilný symbol uvedený na vašom lístku k strave

Tento poplatok zahŕňa náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a režijné náklady. Výška poplatku za celodennú stravu – 2,15 eur/ deň
z toho:

  • desiata 0,40 eur
  • obed 1 euro
  • olovrant 0,30 eur
  • režijné náklady 0,45 eur

POVINNOSŤOU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA JE UHRÁDZANIE POPLATKOV
V SPRÁVNEJ VÝŠKE A DO STANOVENÉHO TERMÍNU.

Pokiaľ sa tak nedeje, postup je nasledovný:
1. slovné upozornenie
2. písomné upozornenie
3. vylúčenie dieťaťa z MŠ

Ďakujeme! 🙂